عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
والیبال مقدماتی - کلاس 16 بهزاد داغستانی مرد 1399/11/1 1399/12/28 جمعه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 15 بهزاد داغستانی مرد 1399/11/1 1399/12/28 چهارشنبه 19:30-21:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 14 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/20 1399/12/28 سه شنبه 21:30-23:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 13 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/2 1399/12/27 دوشنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 12 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/10 1399/12/27 پنج شنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 11 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/10 1399/12/30 سه شنبه 21:30-23:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 10 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/10 1399/12/27 دوشنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 9 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 8 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 7 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه 18:30-20:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 6 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/13 1399/12/28 یکشنبه 17:00-18:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 5 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/13 1399/12/28 دوشنبه 20:00-21:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 4 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 20:00-21:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 3 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 20:00-21:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 2 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
والیبال مقدماتی - کلاس 1 بهزاد داغستانی مرد 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد