عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 3 سوزان سهمانی زن 1399/10/9 1399/12/19 سه شنبه 17:00-19:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 2 سوزان سهمانی زن 1399/10/9 1399/12/26 سه شنبه 15:00-17:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 سوزان سهمانی زن 1399/10/2 1399/12/26 سه شنبه 13:00-15:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 7 لیلا قاسمی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 08:00-14:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 6 لیلا قاسمی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 08:00-12:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 5 لیلا قاسمی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 08:00-12:00 321,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 4 لیلا قاسمی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 08:00-13:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 3 لیلا قاسمی زن 1399/10/1 1399/11/30 دوشنبه 08:00-13:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 2 لیلا قاسمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - دوشنبه 08:00-13:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه‌های برقراری ارتباط موثر 1 - کلاس 1 لیلا قاسمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - دوشنبه 08:00-13:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد