عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 3 هنگامه نجارباشی زن 1399/10/1 1399/12/15 سه شنبه 11:00-13:00 1,853,211 حضوری ثبت نام
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 هنگامه نجارباشی زن 1399/10/1 1399/12/15 سه شنبه 09:00-11:00 1,853,211 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 افسانه طاهریان زن 1399/11/1 1399/12/12 سه شنبه 10:00-11:30 2,211,010 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ابوالفضل تاجیک مرد 1399/10/22 1399/11/30 دوشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 ابوالفضل تاجیک زن 1399/10/16 1399/12/26 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 دانیال همتی مرد 1399/10/4 1399/11/30 پنج شنبه 10:00-13:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 نرگس انبوئی زن 1399/11/2 1399/12/26 سه شنبه 16:00-17:30 1,101,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1399/10/6 1399/11/27 شنبه - دوشنبه 15:00-17:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 مینا زلالی زن 1399/10/1 1399/12/28 سه شنبه 15:00-17:00 1,513,762 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1399/10/2 1399/12/29 شنبه - چهارشنبه 13:00-17:00 2,018,349 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ریحانه خیاطی زن 1399/10/21 1399/12/29 یکشنبه 16:00-17:30 900,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 فرشته سادات اطیابی زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 16:00-18:00 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 فرشته سادات اطیابی زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 16:00-18:00 183,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ریحانه خیاطی زن 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه 14:30-16:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 محیا سادات محمدی زن 1399/10/22 1399/12/22 دوشنبه 09:00-11:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 2 ندا شجیعی زن 1399/11/1 1399/12/28 پنج شنبه 09:00-12:00 944,954 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
نقاشی با رنگ و روغن - کلاس 1 ندا شجیعی زن 1399/10/7 1399/12/28 پنج شنبه 09:00-12:00 1,467,880 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد