عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 6 (C.E.F.K.6) Pockets 2 Unit (5- 9) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6841;#زهرا آبادیان 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 18:15-19:15 825,600 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 6 (C.E.F.K.6) Pockets 2 Unit (5- 9) - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 825,689 مجازی ثبت نام