عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
بازیگری1 - کلاس 8 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/11/30 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-17:00 3,669,724 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 7 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 6 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 5 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 2,477,064 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 4 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 14:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 3 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 2,385,321 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 2 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
بازیگری1 - کلاس 1 نرگس اصغری بیرامی زن 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه - پنج شنبه 12:00-17:00 4,036,697 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد