عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 ابوالفضل تاجیک مرد 1399/10/8 1399/11/8 دوشنبه - پنج شنبه 08:30-10:00 1,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 2 مریم نیلچی زن 1399/10/18 1399/12/21 چهارشنبه - پنج شنبه 10:00-12:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1399/10/1 1399/11/29 چهارشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 3 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/11/4 1399/12/4 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/11/4 1399/12/4 پنج شنبه 10:00-14:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/20 1399/11/30 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 963,303 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد