عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 نسیم حاجی حسن زن 1399/10/22 1399/12/4 یکشنبه 11:00-12:30 1,798,166 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 لیلا محمود زاده زن 1399/10/10 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,100,918 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 شادی تهرانی شفق زن 1399/9/23 1399/12/24 یکشنبه 10:00-11:00 1,376,148 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 شبنم اینانلو زن 1399/10/25 1399/12/14 پنج شنبه 10:00-11:30 1,376,148 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 نازیتا انصاری نژاد زن 1399/10/15 1399/12/29 دوشنبه 11:00-12:00 1,788,991 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 ساقی نظرداد زن 1399/10/2 1399/12/29 پنج شنبه 10:00-11:30 1,788,991 حضوری ثبت نام
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 ساقی نظرداد زن 1399/10/2 1399/12/29 پنج شنبه 10:00-11:30 1,788,991 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1399/10/1 1399/12/20 دوشنبه - چهارشنبه 14:15-15:45 917,431 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سارا گرجی زن 1399/10/25 1399/12/30 پنج شنبه 10:00-12:30 881,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سارا گرجی زن 1399/10/25 1399/12/30 پنج شنبه 10:00-12:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سارا گرجی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 10:00-12:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سارا گرجی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 10:00-13:30 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1399/10/10 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 825,600 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 مژگان خسروی زن 1399/10/9 1399/11/9 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 596,330 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 مژگان خسروی زن 1399/10/9 1399/11/9 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 807,339 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 فاطمه شیری زن 1399/10/1 1399/12/25 پنج شنبه 10:30-13:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/10 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:00 825,689 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 5 سحر سواری کوزه کنان زن 1399/10/27 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 4 سحر سواری کوزه کنان زن 1399/10/24 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 3 سحر سواری کوزه کنان زن 1399/10/10 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 825,690 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 2 سحر سواری کوزه کنان زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی و نقاشی کودک - کلاس 1 سحر سواری کوزه کنان زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - دوشنبه 13:00-14:30 779,817 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد