عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - سه شنبه 11:00-13:00 1,850,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 افسانه طاهریان زن 1399/10/15 1399/12/4 دوشنبه 10:00-12:00 2,211,010 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 ابوالفضل تاجیک زن 1399/10/21 1399/12/24 یکشنبه - سه شنبه 08:00-10:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1399/10/4 1399/11/29 چهارشنبه - پنج شنبه 15:00-17:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1399/10/6 1399/12/16 شنبه 12:00-14:00 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 مینا زلالی زن 1399/10/4 1399/12/21 پنج شنبه 10:00-12:00 1,422,019 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 2 شادی تهرانی شفق زن 1399/9/27 1399/12/21 پنج شنبه 10:00-12:30 1,422,019 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 شادی تهرانی شفق زن 1399/9/24 1399/12/27 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-18:30 1,422,019 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مینا زلالی زن 1399/10/1 1399/12/27 پنج شنبه 12:00-14:00 1,422,019 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1399/10/13 1399/11/29 یکشنبه 10:00-17:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مریم نیلچی زن 1399/10/7 1399/12/29 یکشنبه 10:30-12:30 2,018,349 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 هنگامه نجارباشی زن 1399/10/2 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-17:00 1,788,991 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته سادات اطیابی زن 1399/10/22 1399/12/25 دوشنبه 15:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 5 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 15:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 4 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 15:00-17:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 3 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 15:00-17:00 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/10/1 1399/11/30 دوشنبه 14:00-17:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 مینا احمدی چراغتپه زن 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 15:00-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,238,500 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1399/10/16 1399/11/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فرشته فتحعلی زاده کلخوران زن 1399/10/16 1399/11/16 شنبه - دوشنبه 13:00-15:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1399/10/1 1399/10/30 پنج شنبه 13:00-15:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3291;#سولماز شاداب شهریور 1399/10/10 1399/11/30 دوشنبه 16:00-17:00 1,100,900 مجازی ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 حدیث غفاری زن 1399/10/9 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-15:00 1,100,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 1 معصومه آقامحمدی زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 14:30-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 محیا پادیاد زن 1399/10/1 1399/12/29 پنج شنبه 10:00-12:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 محیا پادیاد زن 1399/10/1 1399/12/29 پنج شنبه 10:00-12:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 3 وحید آصف مرد 1399/11/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 2 وحید آصف مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 16:30-18:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 فاطمه مولائی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 15:00-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1399/10/15 1399/12/25 دوشنبه 14:00-17:15 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی پایه - کلاس 1 مینا فتحی نوجوکامبری زن 1399/10/15 1399/12/25 دوشنبه 14:00-17:15 1,605,505 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی پایه - کلاس 2 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/11/4 1399/12/13 شنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 1,100,920 حضوری ثبت نام
طراحی پایه - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1399/10/13 1399/12/16 شنبه - چهارشنبه 16:00-18:00 1,100,920 حضوری ثبت نام