عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1399/10/1 1399/11/28 سه شنبه 09:00-12:00 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 3 فاطمه دسکره زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 فاطمه دسکره زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 10:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/16 1399/11/16 یکشنبه - سه شنبه 14:30-15:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 2 فاطمه دسکره زن 1399/10/6 1399/11/1 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/6 1399/10/30 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 معصومه پیرهادی تواندشتی زن 1399/10/6 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 4(الگو و دوخت انواع یقه) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد