عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 عصمت براتی زن 1399/10/20 1399/11/22 شنبه - چهارشنبه 10:15-11:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 عصمت براتی زن 1399/10/17 1399/11/17 شنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 نوشین اخوان پیشخانی زن 1399/11/1 1399/12/24 یکشنبه 10:30-12:00 917,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 زهرا امیدی زن 1399/10/1 1399/12/27 چهارشنبه 09:30-10:30 1,394,496 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 مریم برغمدی زن 1399/10/1 1399/10/9 سه شنبه 09:30-12:00 1,330,275 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 فاطمه دسکره زن 1399/10/16 1399/11/16 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,100,910 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 عصمت براتی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 08:00-09:30 1,513,761 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 زهرا حسین دخت مطلق زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 642,203 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 خدیجه پاشنامه زن 1399/10/1 1399/10/24 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 642,202 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 3 سیده کبری میرابراهیمی زن 1399/11/1 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 سیده کبری میرابراهیمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 10:30-12:00 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 سیده کبری میرابراهیمی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 688,073 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 1 هانیه قره جعفری زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 4 الهام شکری زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه 09:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 3 سمیه سلطانی نسب زن 1399/10/1 1399/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خیاطی3(الگو و دوخت پاترون بالاتنه و پیراهن) - کلاس 2 سمیه سلطانی نسب زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد