عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 فاطمه سادات جوادزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:30-15:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1527;#سیمین حبیبی(1) 1399/10/1 1399/11/16 دوشنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 1,470,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 2 احسان وظیفه بند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 مائده نجفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام