عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 سیمین حبیبی(1);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/2 1399/12/28 دوشنبه - پنج شنبه 17:45-19:00 1,470,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 6 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 5 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 4 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 3 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 2 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 ناهید قادری نسب زن 1399/10/14 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 08:30-16:00 917,431 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/23 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:15 1,605,505 مجازی ثبت نام