عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 آمنه برزنونی زن 1399/11/1 1399/12/20 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 650,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 آمنه برزنونی زن 1399/10/13 1399/12/27 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:00 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1399/10/8 1399/12/20 شنبه - دوشنبه 13:00-14:30 1,834,862 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#77;#نرگس حسنی سرکانی 1399/10/24 1399/12/6 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 نرگس اسماعیلی زن 1399/9/24 1399/10/30 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 825,689 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 2 زهرا زنگنه بیغشی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 12 (C.E.F.C.12) Family & Friends 2a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5109;#معصومه اسدی 1399/10/23 1399/11/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,284,400 مجازی ثبت نام