عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/22 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 19:30-20:45 1,500,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/16 1399/11/26 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,697,248 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 3 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 2 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 11 (C.E.F.C.11) Family & Friends 1c (Amr) - کلاس 1 طاهره روستایی زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 15:00-16:30 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد