عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا ذوالقدری ها;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/10/25 1399/11/26 یکشنبه - پنج شنبه 10:00-11:00 1,100,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 نجمه احمدی مزرعه خطیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا رحیم زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 19:00-20:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 4 زهرا جعفری طادی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 3 زهرا جعفری طادی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:45-17:15 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 2 زهرا جعفری طادی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه 14:30-15:45 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا جعفری طادی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 زهرا زنگنه بیغشی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 10 (C.E.F.C.10) Family & Friends 1b (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6496;#مهسا ابراهیمی(زبان) 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:20 1,376,147 مجازی ثبت نام