عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/26 1399/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,500,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4234;#طاهره روستایی 1399/8/13 1399/10/14 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#61;#مرضیه سمیع شمس 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 8 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 7 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 یکشنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 6 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/25 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 5 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 4 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 3 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/11 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 طاهره صالحی زن 1399/10/11 1399/11/30 یکشنبه - پنج شنبه 11:00-12:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 طاهره صالحی ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/11 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,284,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,376,148 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-17:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 2 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/11 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:15-17:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 9 (C.E.F.C.9) Family & Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-17:00 1,376,147 مجازی ثبت نام