عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 12(C.E.F.A.12) Speak out PI a - کلاس 1 مریم عباس زاده زن 1399/11/1 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:15 1,467,890 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 12(C.E.F.A.12) Speak out PI a - کلاس 1 زینب فرامرزی امین زن 1399/10/14 1399/11/26 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,467,900 حضوری ثبت نام