عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 10(C.E.F.A.10) Speak out E e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5604;#لیلا عرب باصری 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام