عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/27 1399/12/4 شنبه - دوشنبه 17:45-19:45 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 فاطمه سادات جوادزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6846;#هدی مسلمی 1399/11/1 1399/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:30 900,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 1 معصومه سلطانزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-19:00 1,559,633 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 7 (C.E.F.T.7) Solutions Pre-Intermediate b - کلاس 3 موسسه آموزش شهر;#3631;#فائزه جعفری نیا 1399/10/4 1399/11/10 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,376,000 مجازی ثبت نام