عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 زهرا پوراسماعیل زن 1399/10/18 1399/12/7 پنج شنبه 11:00-13:00 2,293,578 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/29 1399/11/29 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 1,256,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 2 مریم محمد نظامی زن 1399/10/2 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/1 1399/10/9 یکشنبه - سه شنبه 12:30-14:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/17 1399/12/29 چهارشنبه 09:00-10:30 1,706,423 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مریم محمد نظامی زن 1399/10/17 1399/12/30 چهارشنبه 12:00-13:30 900,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مرضیه قیطانی زن 1399/10/24 1399/12/20 چهارشنبه 09:00-12:00 1,146,788 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مریم هادی پور کفاش زن 1399/10/1 1399/12/29 یکشنبه 09:00-11:00 1,284,400 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مهتاب بیات زن 1399/10/23 1399/12/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 فاطمه پورجعفر زن 1399/10/9 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:00 1,146,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مرضیه قیطانی زن 1399/9/25 1399/11/9 سه شنبه 09:00-11:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد