عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 فرزانه بهرامی بالانی زن 1399/10/17 1399/11/27 دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 4 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 20:00-21:30 1,467,889 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 3 نجمه احمدی مزرعه خطیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,651,379 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,651,379 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,651,379 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 2 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/3 1399/11/18 دوشنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/6 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 سحر صفردوست;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/8 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,284,405 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 شبنم صادقی زن 1399/10/15 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 7 (C.E.F.C.7) Family and Friends Starter a - کلاس 1 مرتضی زندیه مرد 1399/10/28 1399/12/5 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 1,284,400 حضوری ثبت نام