عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 2 فرزانه بهرامی بالانی زن 1399/10/17 1399/12/13 دوشنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 2,293,579 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 راضیه زاده ایلخان لار زن 1399/10/6 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 15:30-17:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 16:00-17:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/3 1399/11/8 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:45 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 6 (C.E.F.T.6) Solutions Pre-Intermediate a - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,467,890 مجازی ثبت نام