عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 نوشین سیجانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/11/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-17:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 6 (C.E.F.C.6) First Friends 3b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1399/11/4 1399/11/15 دوشنبه - پنج شنبه 13:30-14:45 899,083 مجازی ثبت نام