عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 مریم راحمی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/11/20 دوشنبه - چهارشنبه 13:45-15:00 7,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 2 سیدفرزاد باریکانی مرد 1399/11/4 1399/12/29 شنبه 15:30-17:00 5,000,000 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 سیدفرزاد باریکانی زن 1399/11/4 1399/12/29 شنبه 15:30-17:00 5,000,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2088;#معصومه شیخلر 1399/10/1 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:15 1,009,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 نگین حدادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/3 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:30 1,376,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1399/11/4 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 5 (C.E.F.T.5) Solutions Elementary e - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/23 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 17:30-18:45 1,467,890 مجازی ثبت نام