عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1399/9/25 1399/12/15 چهارشنبه 10:00-12:00 1,700,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 صلاح الدین علامه زاده زن 1399/10/10 1399/11/29 چهارشنبه 09:00-11:00 1,834,863 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 5 عفت سعیدی زن 1399/10/1 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 1,683,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 4 عفت سعیدی زن 1399/10/11 1399/10/30 پنج شنبه 12:00-14:00 300,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 3 عفت سعیدی زن 1399/10/13 1399/11/23 پنج شنبه 12:00-14:00 1,835,015 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 عفت سعیدی زن 1399/10/13 1399/11/29 پنج شنبه 12:00-14:00 1,800,000 حضوری ثبت نام
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 عفت سعیدی زن 1399/10/13 1399/11/29 پنج شنبه 12:00-14:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 مرتضی موحدی مرد 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 09:00-11:00 1,706,423 حضوری ثبت نام
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 مرتضی موحدی زن 1399/10/2 1399/12/29 دوشنبه 09:00-11:00 1,706,423 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 تورج رحیمی علی اکبری زن 1399/10/4 1399/12/30 پنج شنبه 12:00-14:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 تورج رحیمی علی اکبری مرد 1399/10/4 1399/12/30 پنج شنبه 10:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 سیدرضا آرامون مرد 1399/10/25 1399/12/28 پنج شنبه 14:00-17:00 1,055,049 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 فریده غلامی زن 1399/10/1 1399/12/29 سه شنبه 14:00-16:00 1,192,600 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 فریده غلامی زن 1399/10/23 1399/12/24 سه شنبه 15:00-17:00 1,055,100 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
كارگاه معرق چوب - کلاس 2 صلاح الدین علامه زاده مرد 1399/10/10 1399/11/15 پنج شنبه 10:00-11:00 1,055,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
كارگاه معرق چوب - کلاس 1 صلاح الدین علامه زاده زن 1399/10/10 1399/11/10 پنج شنبه 09:00-10:00 1,055,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد