عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 سمیه علی محمدی زن 1399/10/1 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 09:00-10:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1399/10/21 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5208;#مهدیه اسمعیل زاده آهندانی 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 شبنم صادقی زن 1399/10/15 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 13:00-16:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 5 (C.E.F.C.5) First Friends 3a - کلاس 1 فاطمه یارلو زن 1399/10/24 1399/11/29 شنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 1,101,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد