عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2088;#معصومه شیخلر 1399/10/1 1399/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,009,100 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 2 منصوره سید رضایی مسجدی زن 1399/10/17 1399/11/17 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,468,050 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#77;#نرگس حسنی سرکانی 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - پنج شنبه 16:15-17:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 فاطمه زمندی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/13 1399/11/8 شنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 4 (C.E.F.T.4) Solutions Elementary d - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/23 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 16:15-17:30 1,467,890 مجازی ثبت نام