عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 علی گنجی زن 1399/10/8 1399/12/15 سه شنبه 10:00-11:00 1,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 ناهید مطلبی زن 1399/10/22 1399/12/11 دوشنبه 11:00-13:00 1,798,166 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/1 1399/12/26 پنج شنبه 11:00-12:00 1,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سمیه شاهوار زن 1399/10/7 1399/12/17 یکشنبه 14:00-15:30 1,284,405 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 رضا روحی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 09:00-12:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 2 معصومه خسروآبادی زن 1399/10/2 1399/12/26 سه شنبه 16:00-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/1 1399/11/27 دوشنبه 16:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه خسروآبادی زن 1399/10/15 1399/12/27 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/1 1399/12/27 یکشنبه 15:00-17:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1399/10/1 1399/12/20 شنبه 16:30-18:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 زهرا غلامی زن 1399/10/1 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط تحریری - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 825,690 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد