عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 صدیقه گل محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/19 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 3 زهرا جلالی فراهانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 فاطمه هدایتی تبار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,651,376 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 2 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:00 1,284,403 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 3 (C.E.F.C.3) First Friends 2a - کلاس 1 طاهره صالحی مرد 1399/10/11 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,376,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد