عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 معصومه رفیعی زن 1399/10/21 1399/12/15 یکشنبه - سه شنبه 11:15-12:30 2,293,577 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 2 مریم راحمی زاده زن 1399/10/17 1399/11/15 دوشنبه 09:00-10:00 3,669,725 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 1 (C.E.F.A.1) Speak out Starter a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5534;#مریم راحمی زاده 1399/11/1 1399/12/29 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:15 2,532,110 مجازی ثبت نام