عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 علی گنجی زن 1399/10/8 1399/12/15 سه شنبه 10:00-11:00 1,500,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 3 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/6 1399/12/23 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/10 1399/12/20 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/1 1399/12/19 شنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 871,560 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 رضا روحی مرد 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 15:00-18:00 2,000,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1399/10/21 1399/12/29 یکشنبه 12:00-13:30 900,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 سیدعلی حسینی مرد 1399/10/1 1399/12/20 شنبه 16:30-18:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق1 - کلاس 1 معصومه رحیم زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 825,690 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد