عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 2 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/27 1399/12/4 شنبه - دوشنبه 16:25-17:45 1,513,763 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 آرزو یزدگرد;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/12/6 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1399/10/21 1399/11/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1399/10/1 1399/12/25 پنج شنبه 08:00-09:30 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 3 (C.E.F.T.3) Solutions Elementary c - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/9/23 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:45 1,467,890 مجازی ثبت نام