عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سمیه علی محمدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/11/15 دوشنبه - پنج شنبه 18:00-19:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 سیاوش اصغری خاناپشتانی مرد 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - پنج شنبه 12:30-13:45 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 2 (C.E.F.C.2) First Friends 1b (Amr) - کلاس 1 حمیرا پرستش کاسب زن 1399/10/27 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:30-14:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد