عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/27 1399/12/4 شنبه - دوشنبه 17:00-19:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 2 ندا کیانی فر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/14 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:30-14:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 معصومه سلطانزاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/24 1399/11/30 شنبه - چهارشنبه 15:00-17:00 1,559,633 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1399/10/20 1399/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 2 نرگس اسماعیلی زن 1399/10/1 1399/11/5 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:45-20:15 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 نرگس اسماعیلی زن 1399/10/1 1399/11/5 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:45-17:15 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:30-16:50 1,467,891 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:15-18:45 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:15-18:45 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 بنفشه امامپور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/4 1399/12/25 شنبه - دوشنبه 16:45-18:00 1,467,890 مجازی ثبت نام