عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/9/25 1399/12/15 چهارشنبه 11:00-12:00 701,834 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 فرزانه قلی زاده مرد 1399/10/17 1399/12/29 چهارشنبه 14:00-15:00 1,605,505 حضوری ثبت نام
Microsoft Word - کلاس 1 فرزانه قلی زاده زن 1399/10/10 1399/11/23 چهارشنبه 10:00-11:30 1,605,505 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 3 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/13 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 16:00-18:00 917,432 مجازی ثبت نام
Microsoft Word - کلاس 2 فهیمه باقری مرقمی زن 1399/10/15 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/8 1399/10/29 دوشنبه 16:00-18:00 917,432 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1399/10/13 1399/11/13 شنبه - دوشنبه 11:00-12:00 917,400 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5487;#محمدجعفر محمدی فروهر 1399/10/18 1399/11/9 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 زهرا آقاشاهی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:30-12:00 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 2 مهین علی جانیان زاده زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 15:30-16:30 504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
Microsoft Word - کلاس 1 مهین علی جانیان زاده زن 1399/10/1 1399/12/28 پنج شنبه 09:00-11:00 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
Microsoft Word - کلاس 1 امید بردبارماسوله زن 1399/11/4 1399/11/22 شنبه 16:00-18:30 917,430 حضوری ثبت نام