عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 فرید ثقفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/27 1399/12/4 شنبه - دوشنبه 15:00-16:20 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 3 مائده نجفی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/2 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 17:30-18:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 راضیه غریبعلی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/2 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 18:30-20:00 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/2 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 20:00-21:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 3 طاهره صالحی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:00 1,100,917 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#3631;#فائزه جعفری نیا 1399/10/4 1399/11/10 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:00 1,376,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 مهدیه اسمعیل زاده آهندانی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - چهارشنبه 19:30-21:00 1,376,150 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/11/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 زهرا یاوری باسمنج;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/4 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 1 (C.E.F.T.1) Solutions Elementary a - کلاس 1 مینا صدری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/12 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:15-18:45 1,467,890 مجازی ثبت نام