عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 سودابه شیری قیزجه;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/1 1399/12/15 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1399/11/25 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 ناهید قادری نسب;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/7 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,834,862 مجازی ثبت نام