عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 مریم صفی زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/12/5 یکشنبه - سه شنبه 17:00-19:00 1,513,763 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 2 نسرین معدنی پور زن 1399/10/20 1399/11/20 شنبه - دوشنبه 15:30-17:00 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,376,150 مجازی ثبت نام