عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 2 زهرا دبیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/11/11 1399/12/27 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:10 1,100,918 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 زهرا دبیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:30-18:10 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 محمد باقر بیژنوند;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:45-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 23 (C.E.F.C.23) Family and Friends 5c - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1399/10/20 1399/11/18 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد