عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 زینب رفعتی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/27 شنبه - دوشنبه 14:30-16:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/11/30 یکشنبه - سه شنبه 18:00-20:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,192,661 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1399/10/21 1399/11/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 22 (C.E.F.C.22) Family and Friends 5b - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 1,284,410 مجازی ثبت نام