عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6223;#ملیحه شفیع زاده 1399/10/10 1399/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:15 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 2 عادل عبدی مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 17:30-19:00 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1399/11/4 1399/11/15 دوشنبه - چهارشنبه 17:15-18:30 899,083 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 21 (C.E.F.C.21) Family and Friends 5a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1523;#نیلوفر سلطانی منفرد یوسفی 1399/10/27 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 14:45-16:00 899,083 مجازی ثبت نام