عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/23 1399/12/5 یکشنبه - سه شنبه 13:30-15:30 1,422,028 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/6 1399/11/11 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4861;#مرضیه السادات فاضلی 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 ناهید امامی سرکاریزی زن 1399/10/14 1399/12/24 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,290,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#77;#نرگس حسنی سرکانی 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 مهسا نجفی پگاه زن 1399/10/20 1399/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 3 نرگس اسماعیلی زن 1399/10/1 1399/11/5 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 13:00-14:30 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 2 نرگس اسماعیلی زن 1399/10/1 1399/11/5 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-15:45 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 نرگس اسماعیلی زن 1399/10/1 1399/11/5 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 13:00-14:30 825,700 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 2 سمیه اسدی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 10:00-11:15 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 20 (C.E.F.C.20) Family and Friends 4c - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 14:30-16:00 1,284,410 مجازی ثبت نام