عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/11 1399/12/25 دوشنبه - پنج شنبه 15:00-16:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1399/10/8 1399/12/24 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:00-13:20 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 لیلا شاه محمدی شیزری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/4 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 1,100,918 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:30-19:00 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 2 نسرین عبدلله زاده زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,467,890 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 نسرین عبدلله زاده زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,284,410 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/28 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 15:30-16:50 1,376,148 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/10 1399/12/28 شنبه - دوشنبه 17:30-19:00 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 19 (C.E.F.C.19) Family and Friends 4b - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2307;#سیاوش اصغری خاناپشتانی 1399/10/10 1399/11/18 شنبه - چهارشنبه 13:30-15:30 1,284,400 مجازی ثبت نام