عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1399/10/9 1399/12/20 شنبه - دوشنبه 13:20-14:40 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6323;#مرتضی زندیه 1399/10/15 1399/12/20 یکشنبه - سه شنبه 12:30-13:50 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6223;#ملیحه شفیع زاده 1399/10/10 1399/11/13 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:15 1,467,890 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4861;#مرضیه السادات فاضلی 1399/10/1 1399/11/15 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:00 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 2 نرجس سیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 15:00-16:30 1,376,146 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 دوشنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 1,376,146 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#5438;#فاطمه نوری لواسی 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:30 1,192,661 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#4363;#سید داود غمیلوئی 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:40-18:10 1,192,661 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 18 (C.E.F.C.18) Family and Friends 4a - کلاس 1 طاهره صالحی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد