عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 14 (C.E.F.K.14) Jolly Phonics 5 - کلاس 1 زهرا آبادیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/11/15 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 825,600 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 14 (C.E.F.K.14) Jolly Phonics 5 - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:45-13:45 825,689 مجازی ثبت نام