عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 زینب محمدیانی زن 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 14:00-15:00 733,944 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1399/10/20 1399/12/20 سه شنبه - پنج شنبه 11:30-13:00 504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 نرگس فاخری زن 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 14:00-15:30 642,201 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 08:30-09:30 458,720 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 معصومه شفقتی زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 14:00-15:00 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 معصومه شفقتی زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 15:00-16:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 6 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 15:00-16:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 5 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 14:00-15:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 4 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 15:30-16:30 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 3 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 14:30-15:30 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 2 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 16:30-17:30 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی دوره اول متوسطه– هفتم تا نهم - کلاس 1 مصطفی نژادطاهری مرد 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - دوشنبه 15:30-16:30 366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد