عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 سیداحمد رسولی مرد 1399/10/18 1399/12/14 پنج شنبه 15:00-16:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 سیداحمد رسولی مرد 1399/10/18 1399/11/23 پنج شنبه 16:30-18:00 2,018,350 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1399/10/11 1399/12/21 پنج شنبه 09:00-11:00 2,018,350 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1399/10/11 1399/12/21 پنج شنبه 09:00-11:00 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 سیداحمد رسولی مرد 1399/11/13 1399/11/27 دوشنبه 15:00-16:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سیداحمد رسولی مرد 1399/10/1 1399/11/15 دوشنبه 15:00-16:30 2,018,350 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 مژگان مقدم زن 1399/10/20 1399/12/20 دوشنبه - پنج شنبه 10:00-11:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1399/10/28 1399/11/8 یکشنبه - چهارشنبه 13:00-14:00 900,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 سودابه شکری زن 1399/10/29 1399/12/4 دوشنبه 13:00-15:00 1,470,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/20 شنبه 10:00-12:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/20 شنبه 10:00-12:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 سه شنبه 10:00-15:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 سه شنبه 10:00-15:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 10:00-15:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه 10:00-15:30 779,816 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/10/25 پنج شنبه 08:00-11:30 1,100,917 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/10/25 پنج شنبه 08:00-11:30 1,100,917 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/11/25 پنج شنبه 08:30-11:00 1,100,917 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/11/15 پنج شنبه 08:30-11:00 917,431 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/11/15 پنج شنبه 08:30-11:00 917,431 حضوری ثبت نام
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 ناصر پرالک مرد 1399/10/1 1399/12/25 پنج شنبه 08:30-11:00 917,431 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 15 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 پنج شنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 14 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 13 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 12 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه 11:00-13:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 11 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 چهارشنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 10 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 15:00-16:00 183,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 7 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 11:00-13:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 دوشنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 شنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 شنبه 11:00-13:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 شنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 امیر عدلی یکتا مرد 1399/10/1 1399/10/30 شنبه - دوشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 یاسین فرهادی زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 825,690 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 6 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 09:00-11:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 5 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 سه شنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 4 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 10:15-11:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 3 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 چهارشنبه 10:15-11:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 2 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 سه شنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی (چهارم تا ششم)- مربی محور - کلاس 1 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 13:30-14:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد