عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 9 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 09:00-15:30 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 8 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 09:00-15:30 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 7 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 دوشنبه 09:00-15:30 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 6 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 09:00-15:30 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 5 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه - سه شنبه 09:00-15:30 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه 09:00-15:30 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 شنبه 09:00-15:30 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 یکشنبه 09:00-15:30 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/30 چهارشنبه 09:00-15:30 458,715 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 بهاره جانی زن 1399/10/1 1399/12/20 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 14:00-16:00 550,458 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 17 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه 11:00-13:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 16 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 15 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 سه شنبه 13:00-14:00 183,486 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 13 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 پنج شنبه 10:00-12:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 12 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 پنج شنبه 08:00-10:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 11 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 سه شنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 10 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 یکشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 9 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 چهارشنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 8 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 7 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه 15:00-17:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 6 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 چهارشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 5 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 دوشنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 خدیجه کرمی زن 1399/11/1 1399/11/30 شنبه 13:00-15:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 خدیجه کرمی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه 11:00-13:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 خدیجه کرمی زن 1399/10/1 1399/10/30 شنبه 09:00-11:00 366,972 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 15 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - دوشنبه 11:15-12:15 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 14 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 14:00-15:00 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 13 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - یکشنبه - دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 11:15-12:15 1,146,789 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 12 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 11:15-12:15 917,432 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 11 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 12:30-13:30 688,074 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 10 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 چهارشنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 9 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 8 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه 11:15-12:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 7 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 چهارشنبه 11:15-12:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 6 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 11:15-12:15 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 5 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 شنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 چهارشنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 سه شنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 دوشنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 زینب سلطانلو زن 1399/10/1 1399/12/25 یکشنبه 12:30-13:30 229,358 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 4 طیبه انیسی زن 1399/10/13 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 3 طیبه انیسی زن 1399/10/14 1399/10/26 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 2 طیبه انیسی زن 1399/10/2 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 13:00-14:30 1,834,863 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ریاضی ابتدایی(اول تا سوم)- مربی محور - کلاس 1 طیبه انیسی زن 1399/10/2 1399/10/30 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:00 1,238,533 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد