عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 2 مهسا حاجی سلطانی مرد 1399/10/17 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 2,339,450 حضوری ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 مهسا حاجی سلطانی زن 1399/10/17 1399/12/29 دوشنبه - چهارشنبه 15:00-16:15 2,339,450 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5403;#نرگس محرمی 1399/10/1 1399/12/29 شنبه - چهارشنبه 18:00-19:30 917,400 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1399/10/21 1399/11/26 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:30-16:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 نسرین عبدلله زاده;#3244;#موسسه آموزش شهر 1399/10/1 1399/12/30 سه شنبه - پنج شنبه 14:00-15:00 1,284,410 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level l (C.E.F.C.1) First Friends 1a (Amr) - کلاس 1 زهرا احمدی منحصر زن 1399/10/22 1399/12/25 پنج شنبه 11:00-13:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد