عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2036;#فاطمه نخجیری 1399/10/9 1399/11/7 یکشنبه - سه شنبه 10:00-11:30 350,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 5 صدیقه ایلخانی زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 4 صدیقه ایلخانی زن 1399/10/1 1399/12/28 سه شنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 3 صدیقه ایلخانی زن 1399/10/1 1399/12/28 شنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 2 صدیقه ایلخانی زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم 2 (ترتیبی- موضوعی) - کلاس 1 صدیقه ایلخانی زن 1399/10/1 1399/12/28 یکشنبه - سه شنبه 10:00-12:00 229,358 حضوری ثبت نام